Makan2U
PENGUMUMAN (20 Sep, 2021) : Sessi training PERCUMA e-Usahawan Makan2U (Siri ke-5; Modul ke-4) akan berlangsung secara online di Google Meet (10.00 pagi - 12.oo tghari) pada 29/05/2021 (Sabtu). Linknya di: http://meet.google.com/tdd-ietc-rvk

Dasar Privasi / Privacy Policy

Dasar Privasi

1. Pengenalan

Selamat datang ke Makan2U, platform yang dikendalikan dan diuruskan oleh HALAL HUB DEVELOPMENT SERVICES ("HHDS"). Kenyataan berikut menerangkan istilah umum HHDS berhubung pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda oleh HHDS.

HHDS mengambil tanggungjawabnya di bawah semua undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang terpakai di Malaysia dengan serius dan komited untuk menghormati hak privasi dan kebimbangan semua Pengguna Laman Web Makan2U kami ("Laman Web") (kami merujuk kepada Laman Web dan perkhidmatan yang disediakan di dalam Laman Web ini dan / atau Aplikasi Peranti Mudah Alih seperti yang diterangkan di dalam Laman Web ini secara kolektif sebagai "Perkhidmatan").

Kami mengiktiraf kepentingan data peribadi yang anda telah berikan kepercayaaan kepada kami dan mempercayai bahawa adalah tanggungjawab kami untuk menguruskan, melindungi dan memproses data peribadi anda dengan betul.

Dasar Privasi ini ("Dasar Privasi" atau "Dasar") direka bentuk untuk membantu anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami dan / di masa depan, serta membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat sebelum memberikan data peribadi anda kepada kami.


2. Persetujuan Anda

Dengan menggunakan Perkhidmatan, mendaftar untuk akaun dengan kami, melawat Laman Web kami, atau mengakses Perkhidmatan, ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA MENERIMA amalan, keperluan dan / atau dasar yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, dan dengan ini anda bersetuju dengan kami untuk mengumpul , menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses data peribadi anda seperti yang diterangkan di sini.

Jika anda memberikan data peribadi pihak ketiga kepada HHDS, anda memberi jaminan dan mewakilinya kepada HHDS bahawa anda telah memperoleh persetujuan yang diperlukan daripada pihak ketiga tersebut untuk HHDS memproses data peribadi yang berkaitan mengikut cara yang dinyatakan di sini.

Jika anda TIDAK BERSETUJU dengan pemprosesan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, sila JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU MENGAKSES LAMAN WEB KAMI. Jika kami mengubah Dasar Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut atau Dasar Privasi yang dipinda di Laman Web kami. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa.


3. Data Peribadi Yang Dikumpulkan Oleh HHDS

HHDS mungkin perlu mengumpul data peribadi dari anda semasa urusan anda dengan HHDS atau bagi tujuan aktiviti perniagaan HHDS.

Data peribadi tersebut termasuk (tetapi tidak terhad kepada):

 • nama mengikut kad pengenalan;
 • nombor kad pengenalan / passport;
 • nombor telefon;
 • alamat kediaman;
 • alamat email;
 • bangsa;
 • kewarganegaraan;
 • agama;
 • maklumat akaun bank;
 • maklumat syarikat anda seperti nama, nombor pendaftaran, alamat, bilangan pekerja, pensijilan Halal dan maklumat Cukai;
 • lesen kompeten memandu;
 • tahap pengetahuan amalan Halalan Toyyiban;
 • status vaksin tifoid; dan
 • data lain yang diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkan oleh data peribadi.


4. Proses Pengumpulan Maklumat

Kami akan / mungkin mengumpul data peribadi tentang anda apabila anda:

 • mendaftar dan / atau menggunakan Perkhidmatan atau Laman kami, atau membuka akaun dengan kami;
 • mengemukakan apa-apa bentuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, borang permohonan atau bentuk lain yang berkaitan dengan mana-mana produk dan perkhidmatan kami, sama ada dalam talian atau melalui bentuk fizikal;
 • masukkan sebarang perjanjian atau menyediakan dokumentasi atau maklumat lain berkenaan dengan interaksi anda dengan kami, atau apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami;
 • berinteraksi dengan kami, seperti melalui panggilan telefon (yang mungkin dirakam), surat, pertemuan tatap muka, platform media sosial dan email;
 • menggunakan perkhidmatan elektronik kami, atau berinteraksi dengan kami melalui aplikasi atau perkhidmatan kami di Laman Web kami. Ini termasuk, tanpa batasan, melalui "cookies" yang boleh kami gunakan apabila anda berinteraksi dengan aplikasi atau Laman Web kami;
 • menjalankan transaksi melalui Perkhidmatan kami;
 • memberi maklum balas atau aduan kepada kami;
 • mendaftar untuk pertandingan; atau
 • menyerahkan data peribadi anda kepada kami untuk apa-apa sebab.

Perkara di atas tidak bermaksud lengkap seluruhnya dan memberikan beberapa contoh biasa bagaimana data peribadi anda boleh dikumpulkan.

Data peribadi yang anda berikan kepada HHDS boleh diproses oleh HHDS untuk tujuan berikut:

 • untuk mentadbir hubungan perniagaan atau kontrak antara HHDS dan anda dan / atau syarikat anda;
 • untuk berkomunikasi dengan anda dan / atau syarikat anda;
 • untuk mentadbir prosedur pengurusan perhubungan pelanggan;
 • untuk memberi anda maklumat mengenai aktiviti, produk, perkhidmatan, acara dan program yang boleh dianjurkan, diurus, difasilitasi, disediakan, ditaja dan / atau disertai oleh HHDS;
 • untuk memberi anda maklumat mengenai produk, perkhidmatan, acara dan program yang ditawarkan oleh pihak ketiga terpilih yang mungkin menarik minat anda;
 • untuk memudahkan pembayaran berkaitan dengan perniagaan atau urusan kontrak antara HHDS dan anda dan / atau syarikat anda;
 • menjalankan penyelidikan, kajian, penilaian, tinjauan dan / atau menyediakan laporan / statistik untuk tujuan kegiatan HHDS;
 • untuk bertindak balas terhadap pertanyaan anda;
 • mematuhi sebarang keperluan undang-undang atau pengawalseliaan yang berkaitan dengan HHDS, dan membuat pendedahan di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling atau kod yang terpakai kepada HHDS;
 • untuk pengambilan pekerja;
 • untuk penyimpanan rekod dalaman HHDS; dan / atau
 • aktiviti perniagaan lain yang sah dari HHDS.


5. Perkongsian Maklumat Dari Perkhidmatan

Perkhidmatan kami membolehkan Pengguna berkongsi maklumat peribadi antara satu sama lain, dalam hampir semua keadaan tanpa penglibatan HHDS, untuk menyelesaikan transaksi. Dalam transaksi tipikal, Pengguna mungkin mempunyai akses kepada nama satu sama lain, ID pengguna, alamat email dan lain-lain maklumat hubungan dan pos.

Syarat Perkhidmatan kami menghendaki Pengguna yang memiliki data peribadi pengguna lain ("Pihak yang Menerima") mesti:

 • mematuhi semua undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang terpakai di Malaysia;
 • membenarkan Pengguna yang lain ("Pihak yang Mendedahkan") untuk membuang dirinya dari pangkalan data Pihak yang Menerima; dan
 • membenarkan Pihak yang Mendedahkan mengkaji maklumat yang dikumpulkan mengenai mereka oleh Pihak yang Menerima.


6. Pendedahan Data Peribadi Anda Kepada Pihak Luar

Data peribadi yang anda berikan kepada HHDS boleh, jika diperlukan, didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga berikut:

 • Anak-anak syarikat HHDS di dalam atau di luar Malaysia;
 • Sub-kontraktor HHDS atau penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga yang ditentukan oleh HHDS perlu atau sesuai;
 • institusi kewangan untuk tujuan memudahkan pembayaran dan / atau mengekalkan rekod kewangan berkaitan dengan hubungan perniagaan atau kontrak antara HHDS dan anda dan / atau syarikat anda;
 • agensi-agensi kerajaan dan pihak-pihak tertentu di dalam atau di luar Malaysia termasuk rakan strategik yang bekerja dengan HHDS berkaitan dengan aktiviti perniagaan HHDS atau sebarang acara atau program;
 • ejen, kontraktor, juruaudit, perunding, akauntan, penanggung insurans, peguam atau penasihat kewangan atau profesional HHDS lain;
 • badan pengawalseliaan, badan kerajaan atau pihak berkuasa lain jika diperlukan atau diberi kuasa untuk berbuat demikian untuk melaksanakan apa-apa fungsi pengawalseliaan di bawah mana-mana undang-undang atau berhubung dengan apa-apa perintah atau penghakiman mahkamah;
 • mana-mana orang yang HHDS dipaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang; dan / atau
 • pemegang saham kami.

Umumnya, data peribadi yang diproses oleh HHDS dikumpulkan daripada anda atau disediakan oleh pihak ketiga kepada HHDS untuk tujuan yang disebutkan di atas.

Sila ambil perhatian bahawa data peribadi anda diperlukan untuk HHDS untuk melaksanakan tujuan yang disebutkan di atas. Kegagalan untuk membekalkan data peribadi sedemikian akan atau mungkin:

 • menyebabkan HHDS tidak dapat mentadbir hubungan perniagaan atau kontrak antara HHDS dan anda dan / atau syarikat anda;
 • menyebabkan HHDS tidak dapat memberikan anda maklumat tentang aktiviti, produk, perkhidmatan, acara dan program yang dianjurkan, diurus, difasilitasi, disediakan, ditaja dan / atau disertai oleh HHDS; dan / atau
 • mengakibatkan HHDS tidak dapat memberikan anda maklumat tentang produk, perkhidmatan, acara dan program yang ditawarkan oleh pihak ketiga terpilih yang mungkin menarik minat anda.

Anda mempunyai hak meminta untuk akses dan membuat pembetulan data peribadi anda. Anda juga boleh memilih untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda. Sekiranya anda ingin membuat permintaan sedemikian, sila emailkan kepada HHDS di alamat email yang dinyatakan dalam klausa 10 di bawah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran untuk permintaan tersebut.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai data peribadi, sila emailkan ke alamat email yang dinyatakan dalam klausa 10 di bawah.


7. Keselamatan Data Peribadi Anda

HHDS telah melaksanakan dasar keselamatan dan langkah-langkah teknikal untuk melindungi data peribadi anda mengikut keperluan undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang berkenaan.

Di mana kami menganggapnya perlu atau sesuai untuk tujuan penyimpanan data atau pemprosesan, kami boleh memindahkan data peribadi kepada penyedia perkhidmatan atau pembekal produk pihak ketiga di dalam atau di luar Malaysia, di bawah tahap keselamatan yang serupa.


8. Perubahan Kepada Penyataan Ini

Kenyataan ini boleh disemak dan dikemas kini dari semasa ke semasa. HHDS mengesyorkan agar anda melawati Laman Web ini untuk menyemak versi terkini pernyataan ini setiap kali anda menyediakan data peribadi anda kepada HHDS.


9. Perbezaan

Dalam kes percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu dalam pernyataan ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.


10. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai pernyataan ini, anda boleh menghubungi kami secara email di: custcare@Makan2U.com.my


Bertarikh: 1 November, 2019 (MAKAN2U/PRIV/1911/00/00)


Privacy Policy

1. Introduction

Welcome to Makan2U, a platform run and managed by HALAL HUB DEVELOPMENT SERVICES ("HHDS"). The following statements explain the general terms of HHDS regarding the collection and processing of your personal data by HHDS.

HHDS takes its responsibilities under all applicable personal data protection laws and regulations in Malaysia seriously and is committed to respecting the privacy rights and concerns of all Users of our Makan2U website (the "Website") (we refer to the Site and the services we provide as described in our Site collectively as the "Services").

We recognize the importance of the personal data you have entrusted to us and believe that it is our responsibility to properly manage, protect and process your personal data.

This Privacy Policy ("Privacy Policy" or "Policy") is designed to assist you in understanding how we collect, use, disclose and / or process the personal data you have provided to us and / or we possess about you, whether now or in the future, as well as to assist you in making an informed decision before providing us with any of your personal data.


2. Your Consent

By using the Services, registering for an account with us, visiting our website, or accessing the Services, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU ACCEPT the practices, requirements, and/or policies outlined in this Privacy Policy, and you hereby consent to us collecting, using, disclosing and / or processing your personal data as described herein.

If you provide personal data of third parties to HHDS, you warrant and represent to HHDS that you have obtained the required consent of the third parties for the processing of the relevant personal data by HHDS in the manner set out herein.

If you DO NOT CONSENT to the processing of your personal data as described in this Privacy Policy, please DO NOT USE OUR SERVICES OR ACCESS OUR WEBSITE. If we change our Privacy Policy, we will post those changes or the amended Privacy Policy on our website. We reserve the right to amend this Privacy Policy at any time.


3. The Collected Personal Data By HHDS

HHDS may be required to collect personal data from you during the course of your dealings with HHDS or for the purpose of HHDS's business activities.

Such personal data may include (but not limited to):

 • name as per identity card;
 • identity card / passport number;
 • contact number;
 • residential address;
 • email address;
 • race;
 • nationality;
 • religion;
 • bank account details;
 • information of your company such as name, registration number, address, number of workers, Halal certification and Tax information;
 • competent driving licence;
 • knowledge level for Halalan Toyyiban practices;
 • Typhoid vaccination status; and
 • such other data necessary for the purposes which the personal data is collected.


4. The Process Of Collecting Information

We will / may collect personal data about you when you:

 • register and / or use our Services or Site, or open an account with us;
 • submit any form, including, but not limited to, application forms or other forms relating to any of our products and services, whether online or by way of a physical form;
 • enter into any agreement or provide other documentation or information in respect of your interactions with us, or when you use our products and services;
 • interact with us, such as via telephone calls (which may be recorded), letters, face-to-face meetings, social media platforms and emails;
 • use our electronic services, or interact with us via our application or use services on our website. This includes, without limitation, through cookies which we may deploy when you interact with our application or website;
 • carry out transactions through our Services;
 • provide us with feedback or complaints;
 • register for a contest; or
 • submit your personal data to us for any reason.

The above does not purport to be exhaustive and sets out some common instances of when personal data about you may be collected.

The personal data provided by you to HHDS may be processed by HHDS for the following purposes:

 • to administer the business or contractual relationship between HHDS and you and/or your company;
 • to communicate with you and / or your company;
 • to administer customer relationship management procedures;
 • to provide you with information about the activities, products, services, events and programmes that may be organized, managed, facilitated, provided, sponsored and/or participated by HHDS;
 • to provide you with information about the products, services, events and programmes offered by selected third parties that may interest you;to facilitate payment in connection with the business or contractual dealings between HHDS and you and / or your company;
 • to conduct research, study, assessment, survey and / or prepare reports / statistics for purpose of HHDS's business activities;
 • to respond to your enquiries;
 • to comply with any legal or regulatory requirements applicable to HHDS, and to make disclosure under the requirements of any law, regulation, direction, court order, by-law, guideline, circular or code applicable to HHDS;
 • for recruitment of employees;
 • for HHDS's internal record keeping; and / or
 • other lawful business activities of HHDS.


5. Sharing Of Information From The Services

Our Services enable Users to share personal information with each other, in almost all occasions without HHDS's involvement, to complete transactions. In a typical transaction, Users may have access to each other's name, user ID, email address and other contact and postage information.

Our Terms of Service require that Users in possession of another User's personal data (the "Receiving Party") must:

 • comply with all applicable personal data protection laws and regulations in Malaysia;
 • allow the other User (the "Disclosing Party") to remove him / herself from the Receiving Party's database; and
 • allow the Disclosing Party to review what information have been collected about them by the Receiving Party.


6. Disclosure Of The Collected Information To Outside Parties

The personal data provided by you to HHDS may, if required, be disclosed to the following classes of third parties:

 • HHDS's subsidiaries within or outside Malaysia;
 • HHDS's sub-contractors or third party service or product providers as may be determined by HHDS to be necessary or appropriate;
 • financial institutions for purposes of facilitating payments and/or maintaining financial records in connection with the business or contract relationship between HHDS and you and/or your company;
 • government agencies and selected parties within or outside Malaysia including strategic partners that work with HHDS in connection with HHDS's business activities or any event or programme;
 • agents, contractors, auditors, consultants, accountants, insurers, lawyers or other financial or professional advisers of HHDS;
 • regulatory bodies, government bodies or other authorities if required or authorized to do so to discharge any regulatory function under any law or in relation to any order or judgment of a court;
 • any person to whom HHDS is compelled or required to do so under the law; and / or
 • our shareholders.

Generally, the personal data processed by HHDS is collected from you or provided by a third party to HHDS for the aforesaid purposes.

Please note that your personal data is necessary for HHDS to carry out the aforesaid purposes. The failure to supply such personal data will or may:

 • result in HHDS being unable to administer the business or contractual relationship between HHDS and you and / or your company;
 • result in HHDS being unable to provide you with information about the activities, products, services, events and programmes organized, managed, facilitated, provided, sponsored and/or participated by HHDS; and / or
 • result in HHDS being unable to provide you with information about the products, services, events and programmes offered by selected third parties which may interest you.

You have a right to request for access to and for correction of your personal data. You may also choose to limit the processing of your personal data. If you would like to make any of such requests, kindly email your request to HHDS at the email address specified in the clause 10 below. We may charge you an administration fee for such request.

If you have any inquiries or complaints in respect of the personal data, kindly email us at the email address specified in the clause 10 below.


7. Security of Your Personal Data

HHDS has implemented security policies and technical measures to protect your personal data in accordance with such requirements of the applicable personal data protection laws and regulations.

Where we consider it necessary or appropriate for the purpose of data storage or processing, we may transfer the personal data to a third party service or product providers within or outside Malaysia, under similar level of security measures.


8. Changes To This Statement

This statement may be revised and updated from time to time. HHDS recommends that you visit this webpage to review the most updated version of this statement each time you provide your personal data to HHDS.


9. Discrepancies

In case of discrepancies between English and Malay version of this statement, the English version shall prevail.


10. Contact Us

If you have any questions about this statement, you may email us at: custcare@Makan2U.com.my


Dated: 1st November, 2019 (MAKAN2U/PRIV/1911/00/00)

COVID-19: 5 ASAS NORMA BAHARU!

#1) Elakkan "3S - TEMPAT SESAK & SEMPIT serta SEMBANG SECARA DEKAT"; jika TIADA KEPERLUAN!

#2) Sentiasa pakai "PELITUP MUKA" jika TIDAK DAPAT ELAKKAN 3S!

#3) Kekalkan "PENJARAKAN FIZIKAL" apabila berada DI LUAR RUMAH!

#4) Sentiasa amalkan "KEBERSIHAN DIRI"; JAGA KEBERSIHAN TANGAN SETIAP MASA!

#5) Sentiasa menjadikan kemudahan "ONLINE" sebagai PILIHAN UTAMA!

Risalah Penerangan KoPPIM